สนามกีฬา วิทยาลัยสารพัดช่าง ชุมพร

สนามกีฬา วิทยาลัยสารพัดช่าง ชุมพร 1

โครงการ สนามกีฬา วิทยาลัยสารพัดช่าง ชุมพร

  • งานเคลือบพื้น Pu-Coating
  • งานปรับพื้นด้วยตัวมอร์ต้า
  • ตีเส้นสนามด้วย PU